Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

1.1. Kotlár Zoltán egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.dogcare.hu weboldal (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője

 • a Webáruház honlapjára látogatók,
 • a megrendelést leadók,

(a fenti két kategória a továbbiakban együttesen: Fogyasztó vagy Fogyasztók) adatait kezeli.

1.2. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (4) bekezdésével összhangban a Szolgáltató a Fogyasztókat az adatkezelés megkezdése előtt ezúton tájékoztatja a Webáruház honlapján általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének elveiről, céljáról és gyakorlatáról, valamint a Fogyasztók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.3. A Fogyasztó a Webáruház honlapjának használatával, megrendelésének elküldésével, elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

2. Szolgáltató, mint Adatkezelő

Név: Kotlár Zoltán
Székhely: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.
Adószám: 67730508-1-42
Nyilvántartási szám: 50667400
E-mail cím: kotlar.zoltan@gmail.com
Telefonszám:+36 20 3669463
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105520/2016.


3. Adatkezelés elvei

3.1. Az adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénnyel összhangban valósítja meg. A Szolgáltató kizárólag a Fogyasztó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően.

4.Adatbiztonság

4.1. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Fogyasztók által a Webáruház honlapján megadott személyes adatok biztonságát.

5. Adatkezelés célja

5.1. A Szolgáltató a Fogyasztó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten

 • kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának módosítása, megrendelés teljesítése, az ehhez kapcsolódó díjak számlázása, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából tárolja és kezeli.

5.2. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az 5.1. pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Fogyasztót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6. Adatkezelés jogalapja

6.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz a Fogyasztó hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

6.2. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Fogyasztó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

6.3. A Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

6.4. A személyes adatok felvétele és az adatkezelés a Webáruház honlapja használóinak (Fogyasztóknak) önkéntes hozzájárulásán alapul.

6.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó Fogyasztó felel, ebből következően a személyi adatok valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A megrendeléshez (szerződéshez) kapcsolódó kötelező és nem kötelező adatok esetén az adatkezelésre a megrendelés teljesítéséig kerül sor.

8. A kezelt személyes adatok köre

8.1. A Webáruház honlapján történő megrendeléshez a Fogyasztóknak a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • E-mail cím
 • Szállítási cím (irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám),
 • Számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám) – megadása csak abban az esetben kötelező, ha az eltér a szállítási címtől,
 • Telefonszám – megadása nem kötelező, azonban a teljesítést segíti.


9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át az alábbi kivételekkel:
Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, szállító/csomagküldő, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az így igénybe vettek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

9.2. Adatfeldolgozó adatai:
Név: Kotlár Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.
Levelezési cím: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.
E-mail cím: kotlar.zoltan@gmail.com

9.3. Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Deploy IS Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 2.
Levelezési cím: 1032 Budapest, Ágoston utca 2.
E-mail cím:info@deployis.eu

9.4. Adattovábbítás: Szállító, csomagküldő szolgálat részére: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

9.5. A fentieken túl a Fogyasztóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Fogyasztó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10. A Fogyasztó jogérvényesítési lehetőségei

10.1. A Fogyasztó jogainak érvényesítését Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken kezdeményezheti:

 • e-mail: kotlar.zoltan@gmail.com
 • posta cím: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.

10.2. A Fogyasztó jogainak megsértése esetén:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) vagy
 2. Bírósághoz
fordulhat.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Fogyasztó a Webáruház honlapjának használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

11.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Fogyasztók Webáruház honlapjának felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Fogyasztó a Webáruház honlapjának használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

11.3. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016. szeptember 20. napjától hatályos.